Hvordan er reglerne i Danmark for stemme- og valgret til regions- og kommunalvalg?

Hvordan er reglerne i Danmark for stemme- og valgret til kommunal og regionsvalg?

Information om valgret til kommunal- og regionalvalg:

Betingelserne for valgret til kommunal- og regionalvalg findes i den kommunale og regionale valglovs § 1, stk. 1, der har følgende ordlyd:

”§ 1. Valgret til kommunalbestyrelsen og regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

1) har dansk indfødsret,
2) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
3) er statsborger i Island eller Norge eller
4) uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.”

Her har du se et link til loven.

Efter loven gælder der således ikke noget krav til varigheden af bopælen i Danmark for danske statsborgere, EU-borgere eller borgere fra de nordiske lande, som bosætter sig i Danmark. Disse borgere opnår valgret til kommunal- og regionalvalg på det tidspunkt, hvor de bopælsregistreres i Det Centrale Personregister (CPR) – forudsat at de på valgdagen er fyldt 18 år.

Det følger af bestemmelsens nr. 4, at der gælder et bopælskrav for udlændinge, der ikke er EU-statsborgere eller nordiske statsborgere (tredjelandsstatsborgere). Disse personer kan først opnå valgret til kommunal- og regionalvalg efter 3 års bopæl i Danmark

Bopælsperioden beregnes fra den dato, personen blev bopælsregistreret i CPR. Bopælsregistrering i CPR af tilflytning fra udlandet for ikke-nordiske statsborgere forudsætter, at disse enten har opholdstilladelse eller -bevis efter udlændingeloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller har en bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på, at de efter udlændingelovgivningen er fritaget for opholdstilladelse eller -bevis. Bopælsregistrering i CPR forudsætter således et lovligt opholdsgrundlag.

Bopælskravet kan ikke opfyldes gennem sammenlægning af flere afbrudte ophold her i landet af kortere varighed. Der stilles derimod ikke krav om en bestemt tids ophold i en kommune som forudsætning for valgret til kommunalbestyrelsen i denne kommune.

For mere information kan vi henvise til ministeriets valghjemmeside på dette link.

Se f.eks. også siden på dette link.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.