Ældreomsorg

Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker respekt om de ældre medborgere. Vi er dem en stor tak skyldig, for de har om nogen opbygget velfærdssamfundet, som det kendes i dag. De ældre i vores samfund udgør vores fortid, nutid og fremtid med en kulturhistorisk baggrund og en stor viden.

Vores fremtid bygger på vores fortid. Hvor er vi i livet, og hvor vil vi hen? Vores behov skifter livet igennem. Det er derfor vigtigt, at samfundet respekterer de ældre medborgere individuelt, og ikke som en samlet gruppe med forskellige indstillinger til livet, og med forskellige behov. Langt de fleste klarer sig selv, og ikke alle ældre har brug for en hjemmehjælp, som alligevel skal skynde sig ud af døren, for at nå hen til den næste borger.

Lige som de unge har brug for ungdomsklubber og væresteder samt nogen at identificere sig med, så har også de ældre brug for nogle gode ældrecentre og gode væresteder, hvor de kan hygge sig med ligesindede, for uanset alder siges det jo at “lige børn leger bedst”. Dansk Folkeparti vil gerne støtte op om flere aktiviteter til de ældre medborgere, og naturligvis på de ældres præmisser, og efter de ældres egne ønsker og behov.

I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at en robotstøvsuger og et ”kontrolbesøg” en gang om måneden er hjemmehjælp, der dur – det er ”en ommer”!

Vi skal lære af vore fejl, og være bedre til at kanalisere hjemmehjælpen hen til den, som har behovet, i stedet for at levere en ens dårlig hjemmehjælp til alle. Hvis et flertal i Brøndby Kommune ønsker at fortsætte ordningen med robotstøvsugere hos byens pensionister, eller andre borgere, så kan flertallet som går varmt ind for disse robotter passende begynde med en installation på Brøndby Rådhus.

Mange ældre kan huske dengang, der fandtes en husmoderafløser. Det var en brugbar hjælp til familier, hvis husmoderen var syg – måske endda i en periode indlagt på hospital – og derfor ude af stand til at klare opgaverne i familien.  Husmoderafløseren udførte i princippet de samme daglige opgaver som husmoderen, og uden smålig skelen til det bureaukratiske minuttyranni, og uden fokus på alle de opgaver en SoSu hjælper ikke må udføre i dagens Danmark. Det er ikke rimeligt, at hjemmehjælpens indsats udmåles i minutter og sekunder for hver arbejdsopgave. Der bør i stedet sættes en ramme i forbindelse med visiteringen af hjælpebehovet. Den rammetid må brugeren og SoSu assistenten så planlægge i fællesskab.

Der skal sikres hjemmehjælpen/SoSu assistenten væsentligt bedre løn- og arbejdsvilkår, således at erhvervet kan tiltrække endnu flere stabile og dygtige medarbejdere i en moden alder, end tilfældet er i dag. Arbejdet med vores ældre må aldrig blive et lavstatusområde. Det skal tilstræbes, at det er den samme hjælper/person, som fast kommer hos brugeren, og det skal garanteres, at hjælpen ikke svigter/udebliver under hjælperens/personens sygdom og ferie.

For at undgå kriminelle elementer i hjemmeplejen, skal det være obligatorisk, at kommunen ved ansættelsen indhenter en offentlig straffeattest hos politiet, som dækker de seneste 5 år. Straffe for tyveri og vold, skal automatisk medføre, at personen ikke bliver ansat, heller ikke som vikar. Ny straffeattest skal indhentes hvert 5.år.

Hjemmehjælpen til kommunes borgere skal moderniseres, udebliver den tildelte kommunale hjemmehjælp, skal borgeren have ret til en erstatning, således at borgeren, dennes pårørende eller kommunens sagsbehandler kan antage anden hjælp til den samme pris, på kommunens regning.

Dansk Folkeparti mener, at besparelser og øvrige sparehensyn i Brøndby Kommune aldrig må betyde at vores svage medborgere, herunder de ældre, beskæres i den tildelte hjemmehjælp, og i øvrige sociale- og sundhedsmæssige behov. Vi vil på grund af samfundsøkonomiens udvikling i de kommende år, og det faktum at de ældre lever længere, uden tvivl komme til at opleve kommunale nedskæringer og forringelser gennemført i de kommende år. Det bliver dog uden stemmer fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti støtter gerne op om en bedre livskvalitet og nogle forebyggende aktiviteter, herunder en god og brugervenlig drift af vores sundhedscenter, hvor borgerne kan henvende sig uden forudgående tidsbestilling og eksempelvis få målt blodtryk, sukkertal og kolesterol. Alt for mange borgere har en nedsat livskvalitet, som følge af en ubehandlet diabetes 2, et forhøjet blodtryk eller kolesteroltal.

Det frie valg af udbydere til den af kommunen tildelte hjemmehjælp, skal sikres ved, at pengene altid skal følge den enkelte borger.

Vores ældre medborgere har krav på et værdigt og trygt liv – både i økonomisk og menneskelig forstand. Det er en stor belastning i hverdagen samtidig at være handicappet. Derfor skal der ske en fuld kompensation for de merudgifter, der er forbundet med handicappet.

Folkepensionsalderen medfører ikke, at handicappet forsvinder. Derfor skal de handicappede efter folkepensionsalderens indtræden modtage de samme handicapkompenserende ydelser som før, f.eks. ledsageordninger.

Alle ældre i Brøndby Kommune med behov for en plejehjemsplads, skal kunne tilbydes dette, inden for en rimelig ventetid, for tid er af sagens natur ikke det, som de ældre har mest af. Det skal gøres muligt for den enkelte borger, at kunne medbringe 1 i forvejen eksisterende kæledyr, hund, kat eller fugl, på plejehjemmet, så længe den enkelte selv kan passe dyret. Det er en stor sorg for et menneske, hvis tilværelse bliver drastisk forandret, samtidig at skulle få aflivet/tage afsked med et kæledyr, som man i årevis har levet og åndet for. Nogle plejehjem anskaffer ligefrem en fælles hund, det har vist sig, at livskvalitet og trivsel blandt plejehjemmets beboere er blevet forbedret.

Brøndbyborgere som er indlagt på hospitalernes langtidsmedicinske afdelinger, og som er færdigbehandlet, skal så vidt mulig straks hjemtages og tilbydes kommunal pleje.

Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker, at der i samarbejde med Region Hovedstaden afsættes bevillinger til etablering og drift af et hospice i Brøndby Kommune.

Kommunen skal kunne tilbyde sine uhelbredelige syge og døende borgere en værdig afslutning på livet, uden for det sædvanlige hospitalsmiljø. Der hvor den kurative behandling af borgeren er ophørt, skal Brøndby Kommune i stedet kunne tilbyde borgerne og deres pårørende et ophold på hospice, hvor smertelindring og kærlig pleje gives til livets ende.

Lukket for kommentarer.