Idræt & kultur

Dansk Folkeparti i Brøndby støtter op om Brøndby- borgernes krop og sjæl. En forening af det, åndelige og fysiske element er med til at give det helstøbte menneske.

Dansk Folkepart i Brøndby betragter idrætten som en værdifuld del af borgernes kulturliv. Idræt og kropslig aktivitet er en vigtigt del i det enkelte menneskes fysiske udvikling og  giver gode muligheder for deltagelse i et socialt fællesskab. Den fysiske træning gennem udøvelse af idræt og bevægelse er i dag endnu vigtigere end tidligere, idet det fysiske arbejde i vidt omfang er forsvundet fra arbejds- og privatlivet med den tiltagende mekanisering af samfundet, der har fundet sted. Børn og unge køres i vid udstrækning til og fra skole og idræt, hvorfor de ikke længere får den motion man tidligere fik ved at gå eller cykle til de forskellige aktiviteter.

De frivillige aktiviteter i Brøndbys mange idræts- og kulturforeninger skal have rig mulighed for at udfolde sig i overenstemmelse med medlemmernes beslutninger. Det er en kommunal opgave at skabe rammer for – og at støtte op med – lokaler og driftstilskud som foreskrevet i folkeoplysningsloven, til den del af foreningslivet som omfatter Brøndby-borgernes fritidsliv. Brøndby kommunes skatteborgere skal derimod ikke betale tilskud til andre kommuners borgere som har valgt at dyrke deres fritidsinteresser i en forening der hører under Brøndby Kommune.  

Dansk Folkeparti i Brøndby støtter udviklingen af den folkelige idræt og forsøger derved at sikre, at der er et bredt tilbud indenfor forskellige idrætsgrene og for alle aldersgrupper. Dansk Folkeparti er ikke blind for, at den professionelle idræt udgør en stor inspirationskilde for mange og nok især de unge mennesker. Den samler desuden en bred interesse fra store dele af befolkningen.

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der skal være alsidige idrætstilbud til Brøndby Kommunens borgere og samtidig forsøge at få etableret idrætsforeninger, der tager udgangspunkt i nogle af de mange forskellige idrætskulturer, som kommunens borgere med forskellig etnisk baggrund, repræsenterer. Ved at gøre dette, forventer vi, at det vil være lettere at inddrage forældre og andre voksne fra ikke etniske danske miljøer i den danske foreningskultur.

Dansk Folkeparti i Brøndby støtter også breddeidrætten og friluftslivet i Brøndby Kommune, ud fra devisen om at “en sund sjæl i et sundt legeme” forebygger livsstilssygdomme og giver raske borgere, der trives bedre.

Vi går ikke ind for at nogle fritidsinteresser skal nyde større fremme end andre. At dyrke friluftsinteresser er for Dansk Folkeparti i Brøndby en lige så sund og støtteberettiget fritidsinteresse som at dyrke den organiserede idræt.

Den tilbagevendende årlige støtte skal som hovedregel kun gives til foreninger der i deres vedtægter angiver at være hjemmehørende i Brøndby Kommune, og hvor hovedparten af medlemmerne er bosat i kommunen.

Biblioteker og kulturhuse skal målrettes borgernes behov for kulturelt formidling hvad enten det gælder indretning af en biograf, udlån af papirbøger, e-bøger, musik eller det gælder udlån af lokaler til foreningsarrangementer, for de til Brøndby Kommune hjemhørende foreninger.

Dansk Folkeparti i Brøndby ønsker bestemt et blomstrende foreningsliv, så derfor skal kulturhusene og deres udlånslokaler være disponible både aftener og weekender, til gavn for kommunens borgere.

Foreninger, der er hjemmehørende i Brøndby Kommune, har i dag alt for ringe muligheder for at få tildelt gode klublokaler. En del foreninger – som ikke er idrætsforeninger  – er således i dag henvist til nogle usle kælderlokaler på den tidligere Langbjerskolen i Brøndby Strand, under yderst kritisable forhold.

Dansk Folkeparti i Brøndby er tilhænger af et kulturelt samarbejde med de mange forskellige folkeslag, der bor i kommunen, men vi er modstandere af at give kulturer, der bygger på helt andre værdinormer end vore, indflydelse i Brøndby.

Demokrati og dansk kultur skal fremmes gennem et aktivt foreningsliv. Vores indvandrere, der ofte har meget forskellig baggrund, skal medinddrages, så de langt hurtigere end tilfældet er i dag, kan komme med i fællesskabet og lære såvel den danske kultur som det danske sprog.

Fritid, idræt og kultur skal være for alle borgere i et tæt demokratisk samarbejde, efter de regler og retningslinjer, som kommunen løbende udstikker.

Lukket for kommentarer.